Users

► کاربران ◄

شنبه 24 دی 1390 ساعت 01:40 ب.ظ

پاسخ جالب دکتر حسابی

روزی یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت: شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید،

من که نمی خواهم موشک هوا کنم، می خواهم در روستایمان معلم شوم.

و از دکتر حسابی چنین پاسخی شنید: تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول،

ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا نخواهد موشک هوا کند!